algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling

De inschrijving van een minderjarige leerling dient door de ouders / verzorgers te geschieden. Daarmee verklaren de ouders / verzorgers zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.

Leerlingen schrijven zich in voor een cursus door de aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar Fief, o.v.v  van Theater-lab. Vechtstraat 55 9725 CT Groningen.

Het cursusgeld kan in 1 of 2 termijnen worden betaald.

Op de factuur van het cursusgeld die bij de start van de cursus wordt verstuurd staan de data van de betalingstermijn(en) vermeld.

Het cursusgeld kan uitsluitend worden betaald door het verschuldigde bedrag over te maken naar : Fief  (KvKnr. 52342093 ) bank.nr. NL80INGB0006 6418 19 met daarbij vermeld theater-lab. + cursusnaam.

Bij inschrijven verplicht de leerling of ouders / verzorgers zich tot het betalen van het gehele cursusgeld. Afmelden voor een cursus kan tot 4 weken voor het starten van de lessen, bij latere afmelding zijn wij genoodzaakt het gehele cursusbedrag in rekening te brengen.

Mocht de hoogte van het cursusgeld een probleem opleveren dan kunt u voor aanvang van de cursus een aanvraag indienen bij het participatiefonds van de gemeente Oldambt.  Zij maken (mede)mogelijk dat kinderen waarvan de ouders / verzorgers een laag inkomen hebben toch deel kunnen nemen aan o.a. theaterlessen.

Plaatsing van een leerling gebeurd op volgorde van inschrijving.

Afwezigheid bij, of het afbreken van een cursus geeft geen recht op vermindering of teruggave van het cursusgeld.

Wanneer een leerling langer dan 2 maanden ziek is kunt u schriftelijk om teruggave van het restant cursusgeld verzoeken, vergezeld met een doktersverklaring.

Als er niet tijdig wordt betaald kan Fief een incassobureau inschakelen.

Incassokosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

Als de betalingsplichtige in gebreke blijft kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat daarmee de betalingsplicht vervalt.

Wie nog achterstallig cursusgeld verschuldigd is kan pas deelnemen aan de lessen in het volgende cursusjaar indien aan de betalingsplicht is voldaan.

 

Aansprakelijkheid

Fief is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van leerlingen of derden, noch voor letsel van leerlingen of derden voor, tijdens en /of na de les / presentatie.

Fief heeft de intentie alle lessen van theater-lab. te zullen verzorgen, indien door omstandigheden niet hier aan kan worden voldaan zal geprobeerd worden de lessen op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.

Indien een leerling niet in staat is een les bij te wonen dient de leerling dit zo spoedig mogelijk per email door te geven aan vivianveenstra@gmail.com met vermelding van naam + cursus.

 

Toegang tot lessen

Het is ouders / verzorgers en belangstellenden niet toegestaan een les bij te wonen, uitzondering hierop is wanneer men vooraf toestemming heeft gevraagd aan de desbetreffende docent.

Een aantal momenten in het cursusjaar zijn er open lessen en / of  presentaties waar ouders / verzorgers vooraf een uitnodiging voor zullen ontvangen .

 

Publiciteit

Tijdens de lessen, repetities, presentaties en overige activiteiten maakt Fief voor theater-lab. regelmatig foto`s / video opnamen. deze kunnen voor publiciteit doeleinden gebruikt worden.

Met het accepteren van de alg. voorwaarden verklaart de leerling en / of ouders / verzorgers akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal.

U kunt per email bij Fief uw bezwaar aangeven, waarna Fief zich zal inspannen publicatie te voorkomen.

Tijdens open lessen en / of presentaties mogen geen foto`s of video opnamen gemaakt worden door leerlingen, ouders / verzorgers en belangstellenden. Dit is alleen mogelijk wanneer vooraf toestemming is gevraagd bij Fief en / of de betreffende docent.